לקוח כשיר

במרץ 2016, תשכ”ח 1968- (להלן: “משקיע כשיר” ו-“החוק”), הוכנסו תיקונים בחוק ניירות הערך אשר מטרתם היא להגדיר סוגים שונים של משקיעים. אחד מן התיקונים האלה מתייחס אל משקיעים כשירים Accredited Investors אשר הוגדרו על פי 3 קריטריונים מרכזיים:

  • היקף שווי הנכסיםמשקיע כשיר הוא אדם או גוף פיננסי המחזיקים בבעלותם נכסים נזילים בשווי כולל הגבוה מ- 8 מיליון ₪.
  • היקף הכנסותהיקף הכנסותיו של המשקיע הכשיר (בכל אחת מן השנתיים האחרונות) עולה על 1.2 מיליון שקלים או לחילופין, גובה ההכנסות הכולל בתא המשפחתי גבוה מ 1.8 מיליון שקלים.
  • קריטריון ה”מבחן המשולב”: שווי נכסיו של המשקיע הכשיר גבוה מסכום של 5 מיליון שקלים והיקף הכנסותיו, שנתיים ברצף, היה גבוה מסכום של 600 אלף שקלים או שהיקף ההכנסות בתא המשפחתי שלו עלה על סכום של 900 אלף שקלים.

תקנון

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר

תאריך עדכון: 1/5/2020

תנאי שימוש אלה, מגדירים את השימוש באתר האינטרנט אליו נכנסת. הנך נדרש/ת לקרוא בעיון תנאי שימוש אלה. הביקור באתר והשימוש בו יתאפשרו בכפוף לאמור בתנאים אלה. ככל שאיזה מהתנאים אינו מקובל עליך, מכל סיבה שהיא, הנך מתבקש/ת שלא לעשות שימוש באתר.
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר וזאת משיקולי נוחות בלבד, אך האמור בתנאי השימוש יפה ונכון ללא הבדל מין/יישות משפטית.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, בכפוף לכל דין.

אודות האתר

  1. אתר i-Capital הוא פורטל פיננסי מקבוצת נטו משווקים פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ  (להלן: “המפעילים”) הם המפעילים של האתר i-Capital פורטל בכתובת: www.i-Capital.co.il (לעיל ולהלן: “האתר”).
  2. מטרת האתר היא להציג לציבור הרחב מידע בנושא שוק ההון, כלכלה, ביטוח וחסכון, מאמרים אינפורמטיביים ומקצועיים וכן לאפשר למשתמשים באתר למסור את פרטיהם למפעילים על מנת שאלה יועברו לצדדי ג’.
  3. יובהר, כי על אף שחלק מהזכויות באתר שייכות לחברת נטו פתרונות פיננסים בע”מ              (להלן: “נטו”), הרי שאין לראות באמור באתר משום ייעוץ או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס או תחליף לקבלת ייעוץ כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

השימוש באתר

רשאים לעשות שימוש באתר כל מי שהוא אזרח/תושב ישראלי, מגיל 18 ומעלה, שברשותו הציוד המתאים לעשיית שימוש באתר, לרבות תוכנות/חומרה מתאימים וגישה למרשתת. משתמש אשר ירצה למסור את פרטיו, יצטרך להחזיק גם בכתובת דוא”ל אישית ו/או מספר טלפון סלולרי ישראלי מקומי וכן מכשיר סלולרי תואם.

השימוש באתר הוא לצרכים אישיים בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא.

בהתאם, ככל שייעשה על ידי מי מהמשתמשים באתר שימוש מסחרי, או שימוש שאינו פרטי ולצרכים אישיים, יהיה חייב המשתמש בתשלום למפעילים, בגין שימוש זה ולא יעשה באתר כל שימוש אחר, לרבות שימוש שאינו כדין.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום בשלב זה, אך המפעילים שומרים על זכותם להפוך חלק/כל השירותים באתר, לשירותים בתשלום וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. הודעה על גביית תשלום כאמור, תפורסם באתר טרם תחילת גבייתו. ככל שייגבה תשלום כאמור, יהיה חייב המשתמש בתשלום, עבור צריכת השירותים שבתשלום, בהתאם למפורסם באתר.

חלק מהמידע המופיע באתר, נמסר על ידי צדדי ג’. המפעילים לא יהיו אחראיים לנכונות המידע ו/או להסתמכות המשתמש על המידע המופיע באתר וכאמור לעיל, אין במידע המופיע באתר, כדי להוות ייעוץ מסוג כלשהוא (משפטי/פנסיוני/כלכלי/חשבונאי/מיסויי או אחר) ומדובר במידע כללי בלבד.

כן יצוין, כי המידע המופיע באתר, אינו מידע אובייקטיבי בהכרח וייתכן, לאור העובדה, כי חלק מהמידע נמסר על ידי צדדי ג’, כי מדובר במידע אשר נועד לקדם את עסקיהם של צדדי ג’.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר, לרבות המידע המפורסם בו בכל אופן אחר, בין אם במרשתת, או באמצעי אחר, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור מראש ובכתב מהמפעילים.

יצירות ו/או סימני מסחר ו/או עיצובים ו/או פרסומים באתר הם בבעלות המפעילים או נטו פתרונות פיננסים בע”מ או צד ג’ אחר עמם התקשרו המפעילים בהסכם ו/או מצויים באתר על פי הרשאת בעליהם ואין לעשות שימוש באיזה מהסימנים המופיעים באתר, לרבות לוגו האתר, שם האתר, קישוריות לאתר, שמות מסחריים ו/או יצירות ו/או כל קניין רוחני כלשהו השייך למפעילים או מי מטעמם ו/או המצוי באתר, ללא אישור המפעילים מראש ובכתב.

פרטיות ומסירת מידע

ייתכן, כי על מנת לקבל חלק/כל השירותים באתר או להיחשף לחלק/כל המידע, יידרש המשתמש למסור פרטים, כגון שם, טלפון, דוא”ל וכל מידע אחר אשר יידרש (להלן: “הפרטים”). ללא מסירת הפרטים כאמור, ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל את מלוא השירותים באתר ולהיחשף לחלק/כל המידע שבאתר.
המשתמש מצהיר בזאת, כי הפרטים שימסור, הם פרטיו שלו והם פרטים נכונים ומדויקים. עם זאת מובן, כי אין כל חובה למסירת הפרטים ומסירתם נתונה להחלטתו הבלעדית של המשתמש.

בעצם השימוש באתר ובמסירת הפרטים וכתנאי לחלק מהשירותים הניתנים באתר, אתה מסכים בזאת, כי פרטיך יועברו לצדדי ג’ ובין היתר לסוכני ביטוח, מתכננים פיננסיים, צד ג’ אחר עמו התקשרו המפעילים בהסכם וכי אותם צדדי ג’, ייצרו עמך קשר ו/או ישלחו אליך מסרים/הצעות/מסרונים/דברי פרסומת וזאת בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים נוספים, בהתאם לשיקול דעתם של המפעילים או צדדי ג’.

מבלי לגרוע מהאמור,  בעצם מסירת פרטיך אתה נותן הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים או שיחות טלפונית העונים על הגדרת “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 וזאת כל עוד לא ניתנה הודעה על ידך, המבקשת את הפסקת קבלת דברי הפרסומת והפניות, בדרכים הקבועות בדין.

המפעילים לא יישאו באחריות לנזקים, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיו”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמש, שלא נגרמו בשל זדון או עבירה פלילית של המפעילים.

האתר והמפעילים יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של המשתמשים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

המפעילים ייענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה וזאת ללא צורך למסור הודעה מוקדמת למשתמש על כך.

המפעילים יוכלו לשמור את המידע אשר יימסר על ידי המשתמש ובכפוף להוראות כל דין ובמידת הצורך ינהלו מאגר מידע ויפעלו להסרת פרטי המשתמש מהמאגר ומרשימות הדיוור או הפניות וזאת בכפוף לפניה בכתב שתעשה למפעילים לכתובת officeinfo@icapital.co.il והכל בכפוף לכל דין ולרבות בשים לב להוראות המחייבות תיעוד מידע על פי דין.

כללי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בדבר היות המידע באתר כללי בלבד, מובהר בזאת, כי אין לראות באמור באתר משום הצעה לביטוח או הצעה להתקשרות או לעסקה כלשהי ולרבות כהגדרת הצעה בסעיף 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973.

קבלת ייעוץ, ביצוע עסקאות והתאמת מוצרים רלוונטיים למשתמש, לרבות קבלת הצעות, מחירים, תנאי העסקה וכיו”ב, ייעשו באמצעות צדדי ג’, בלבד.

על המשתמש האחריות המלאה לוודא, כי ציוד הקצה שלו מתאים לשימוש באתר ולמפעילים לא תהיה כל אחריות לאיזה נזק או שינוי שהוא שיגרם לציוד הקצה של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר (חומרה או תוכנה). המשתמש לא יעשה כל שימוש באתר, אשר עשוי לגרום לנזק לאתר או למפעילים או לצדדי ג’ ולרבות לא למשתמשים אחרים. המשתמש ישפה או יפצה את המפעילים או את צדדי ג’, בגין כל נזק או הוצאה אשר ייגרמו להם, כתוצאה ממעשה או מחדל שלו, בשימוש באתר.
המפעילים רשאים שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר, אם לאו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מראש.

הדין שיחול על תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד והסמכות לדון בכל מחלוקת בקשר אליו תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז חיפה.

טכנולוגיה
אלטוס לאבס: החל מרוץ עשירי העולם אחר חיי נצח
השקעות אלטרנטיביות
המלחמה הטכנולוגית הגדולה: נוקיה מול אפל והשיעור החשוב במנהל עסקים
השקעות אלטרנטיביות
הצפרדע הישראלית מטריפה את העולם  – ג’יי פרוג
תוכן לאתרים
מה חשוב לדעת על תוכן לאתרים
היום שאחרי הקורונה
השקעות חוץ בורסאיות 2021: טכנולוגיות המחר
-->